Home > Resource Management, Virtualization > Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Lưu ý:

1/Bài này viết từ tháng 8, tương ứng với version cũ của Openstack. Hiện Openstack đã có version mới, có chút khác biệt về các lệnh cài đặt. Bạn nên làm theo hướng dẫn cài của bản mới nhất trên website chính thức của openstack (mở http://www.openstack.org, phía dưới trang có Getting started, click vào đó)

2/Cài trên máy ảo thì hãy sử dụng qemu thay cho kvm (xem comment dưới đây)

Openstack là một phần mềm mã nguồn mở dùng cho Cloud Computing do RackspaceNasa cùng nhau phát triển, có tính năng tương tự như Amazon EC2 và S3 (do đó Openstack thuộc IaaS).  Openstack gồm 3 thành phần: Compute Infrastructure (Nova), Storage Infrastructure(Swift) và Imaging Service(Glance). Tìm hiểu thêm tại www.openstack.org. Bài viết này hướng dẫn cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox.

Giả sử bạn đã có 1 ubuntu server chạy trên VirtualBox có user name là localadmin; 2 card mạng: eth0 (NAT) để kết nối internet, eth1 (Host-only) giúp cho máy host (máy mà bạn cài VirtualBox) và các máy ảo trong VirtualBox tương tác với nhau; openssh-server đã được cài (nếu chưa cài thì dùng lệnh $ sudo apt-get –y install openssh-server); và có 1 partition loại Linux LVM.

1/Config network:

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

$ sudo apt-get install bridge-utils

$ sudo reboot

Dùng lệnh $ sudo nano /etc/network/interfaces và thêm vào đoạn sau:

 auto br100

iface br100 inet static

bridge_ports eth1

bridge_stp off

bridge_maxwait 0

bridge_fd 0

address 192.168.56.21

netmask 255.255.0.0

broadcast 192.168.255.255

Khởi động lại network

$ sudo /etc/init.d/networking restart

2/ Install NTP

Openstack nova cần NTP để đảm bảo thời gian trên các Cloud compute đồng bộ, do đó trên Cloud Controller cần cài NTP server và trên Cloud compute cần cài NTP client:

$ sudo apt-get install ntp

Dùng lệnh $ sudo nano /etc/ntp.conf và thêm vào 2 dòng sau:

server 127.127.1.0

fudge 127.127.1.0 stratum 10

Khởi động lại ntp

$ sudo /etc/init.d/ntp restart

3/ Install Glance

$ sudo apt-get install glance

4/ Install mysql-server

 $ sudo apt-get install -y mysql-server

Trong quá trình cài đặt, nhập mật mã cho root12345.

Dùng lệnh $ sudo nano /etc/mysql/my.cnf để sửa 127.0.0.1 thành 0.0.0.0, tức là

 bind-address = 0.0.0.0

Khởi động lại mysql

$ sudo restart mysql

Tạo database nova và cấp quyền truy cập từ bất kì máy nào cho root:

$ sudo mysql -uroot –p’12345′ -e ‘create database nova;’

$ sudo mysql -uroot -p’12345′ -e “grant all privileges on *.* to  ‘root’@’%’ with grant option;”

$ sudo mysql -uroot -p’12345′ -e “set password for ‘root’@’%’ = password(‘12345’);”

5/ Install Nova

$ sudo apt-get install -y rabbitmq-server nova-common nova-doc python-nova nova-api nova-network nova-volume nova-objectstore nova-scheduler nova-compute

$ sudo apt-get install -y euca2ools

$ sudo apt-get install -y unzip

Dùng lệnh $ sudo nano /etc/nova/nova.conf để sửa nội dung lại như sau:

–dhcpbridge_flagfile=/etc/nova/nova.conf

–dhcpbridge=/usr/bin/nova-dhcpbridge

–logdir=/var/log/nova

–lock_path=/var/lock/nova

–state_path=/var/lib/nova

–verbose

–s3_host=192.168.56.21

–rabbit_host=192.168.56.21

–cc_host=192.168.56.21

–ec2_url=http:// 192.168.56.21:8773/services/Cloud

–fixed_range=192.168.0.0/16

–network_size=8

–FAKE_subdomain=ec2

–routing_source_ip=192.168.56.21

–sql_connection=mysql://root:12345@192.168.56.21/nova

–glance_host=192.168.56.21

–image_service=nova.image.glance.GlanceImageService

–iscsi_ip_prefix=192.168.

Enable iscsitarget

$ sudo sed -i ’s/false/true/g’ /etc/default/iscsitarget

$ sudo service iscsitarget restart

Thay sda5 trong 2 dòng lệnh sau đây tương ứng với tên của LVM partition trong trường hợp của bạn:

$ sudo pvcreate /dev/sda5

$ sudo vgcreate nova-volumes /dev/sda5

$ sudo groupadd nova

$ sudo chown -R root:nova /etc/nova

$ sudo chmod 644 /etc/nova/nova.conf

$ sudo restart libvirt-bin; sudo restart nova-network; sudo restart nova-compute; sudo restart nova-api; sudo restart nova-objectstore; sudo restart nova-scheduler; sudo restart nova-volume; sudo restart glance-api; sudo restart glance-registry

6/ Tạo nova schema, network, admin

 $ sudo nova-manage db sync

$ sudo nova-manage network create 192.168.56.0/24 1 255

$ sudo nova-manage floating create 10.10.10.2 10.10.10.224/27

$ sudo nova-manage user admin novaadmin

$ sudo nova-manage project create proj novaadmin

$ sudo mkdir /home/localadmin/creds

$ sudo nova-manage project zipfile proj novaadmin /home/localadmin/creds/novacreds.zip

$ cd /home/localadmin/creds

$ unzip novacreds.zip

$ sudo chown localadmin:localadmin /home/localadmin/creds/ -R

$ source /home/localadmin/creds/novarc

Mỗi lần dùng nova đều phải dùng đến các thiết lập environment trong novarc, nên để tránh mỗi lần đều phải dùng source novarc, ta thêm các thiết lập này vào .bashrc luôn:

$ cat /home/localadmin/creds/novarc >> /home/localadmin/.bashrc

$ source /home/localadmin/.bashrc

Khởi động lại nova

$ sudo restart libvirt-bin; sudo restart nova-network; sudo restart nova-compute; sudo restart nova-api; sudo restart nova-objectstore; sudo restart nova-scheduler; sudo restart nova-volume; sudo restart glance-api; sudo restart glance-registry

Nếu thiết lập các bước đúng thì dùng lệnh $ euca-describe-availability-zones verbose sẽ hiện ra thông tin giống như sau:

AVAILABILITYZONE nova available

AVAILABILITYZONE |- server1

AVAILABILITYZONE | |- nova-compute enabled : -) 2011-04-03 07:48:50

AVAILABILITYZONE | |- nova-scheduler enabled : -) 2011-04-03 07:48:48

AVAILABILITYZONE | |- nova-network enabled : -) 2011-04-03 07:48:49

AVAILABILITYZONE | |- nova-volume enabled : -) 2011-04-03 07:48:49

7/ Install Dashboard

 $ sudo apt-get install -y bzr

$ sudo easy_install virtualenv

$ sudo bzr init-repo .

$ sudo bzr branch lp:openstack-dashboard -r 46 /opt/osdb

$ cd /opt/osdb

$ sudo sh run_tests.sh

$ cd openstack-dashboard

Dùng lệnh $ sudo nano /opt/osdb/openstack-dashboard/local/local_settings.py để sửa nội dung thành (KEY được lấy giống như file novarc):

 NOVA_DEFAULT_ENDPOINT = ’http://localhost:8773/services/Cloud’

NOVA_DEFAULT_REGION = ’nova’

NOVA_ACCESS_KEY = ’3d4b755a-abf1-4c56-b2a0-9fe95a9c3f91:proj’

NOVA_SECRET_KEY = ’8b1e3378-268f-4dc1-a6df-3a2117c6c919’

NOVA_ADMIN_USER = ’novaadmin’

NOVA_PROJECT = ’proj’

Dashboard mặc định dùng SQLite, bây giờ ta thiết lập lại để dùng MySQL

$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev

$ sudo apt-get install python-dev

$ cd /opt/osdb/openstack-dashboard

$ sudo bash

$ source .dashboard-venv/bin/activate

$ easy_install mysql-python

$ mysql -uroot –p’12345’

Mysql> create database dashboarddb;

Mysql> grant ALL on dashboarddb.* to nova@localhost identified by ’12345’;

Sửa file /opt/osdb/openstack-dashboard/local/local_settings.py:

DATABASES = {

’default’: {

’ENGINE’: ’django.db.backends.mysql’,

’NAME’: ’dashboarddb’,

’USER’: ’nova’,

’PASSWORD’: ’mygreatsecret’,

’HOST’: ’localhost’,

’default-character-set’: ’utf8’,

}

}

$ sudo ./tools/with_venv.sh dashboard/manage.py syncdb

8/ Running Dashboard on apache2 with mod_wsgi

 $ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-wsgi

Thay toàn bộ nội dung file /opt/osdb/openstack-dashboard/dashboard/wsgi/django.wsgi như sau:

 import sys

import site

import os

#we are adding virtual enviornment path.

vepath = ’/opt/osdb/openstack-dashboard/.dashboard-venv/lib/python2.7/site-packages’

os.environ[’PYTHON_EGG_CACHE’] = ’/opt/osdb/openstack-dashboard/.dashboard-venv/lib/python2.7/site-packages’

prev_sys_path = list(sys.path)

# add the site-packages of our virtualenv as a site dir

site.addsitedir(vepath)

# reorder sys.path so new directories from the addsitedir show up first

new_sys_path = [p for p in sys.path if p not in prev_sys_path]

for item in new_sys_path:

sys.path.remove(item)

sys.path[:0] = new_sys_path

# import from down here to pull in possible virtualenv django install

from django.core.handlers.wsgi import WSGIHandler

os.environ[’DJANGO_SETTINGS_MODULE’] = ’dashboard.settings’

application = WSGIHandler()

Tạo file mới $ sudo nano /etc/apache2/sites-available/openstack

và nhập vào nội dung sau:

Listen 8888

<VirtualHost 192.168.56.21:8888>

ServerName 192.168.56.21

WSGIScriptAlias / /opt/osdb/openstack-dashboard/dashboard/wsgi/django.wsgi

Alias /media/admin/ /opt/osdb/openstack-dashboard/.dashboard-venv/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/admin/media/

</VirtualHost>

Enable virtual host.

$ sudo a2ensite openstack

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Trên máy host, mở web browser và nhập vào http://192.168.56.21:8888, sau đó có thể dùng novaadmin và password để đăng nhập. Nếu xuất hiện lỗi Can’t extract file(s) to egg cache với thông báo là không có quyền write vào 1 file nào đó thì dùng lệnh $ sudo chmod 777 cho file đó là ok.

 1. neo0
  February 22, 2012 at 9:39 PM

  Chào cat123vn,

  Mình cũng đang cài OpenStack trên VirtualBox và VmWare theo hướng dẫn của OpenStack. Bạn cho mình hỏi, tại sao bạn cần tạo br100 ở đây? Và theo hướng dẫn của OpenStack thì IP trong /etc/nova/nova.conf phải trỏ về public IP của máy 1 chứ? Ở đây bạn dùng IP của eth1 – private thì các máy ngoài mạng này đâu có thể thấy “cloud”!

  Mình cũng đã cài được dựa theo hướng dẫn đó, với VmWare thì bình thường, chỉ cần chọn NAT cho public interface, nhưng với VirtualBox thì phải chọn bridge giữa public interface và card của máy thật. Sau đó đặt static IP cho máy ảo… Vì VirtualBox không hỗ trợ các máy ảo được NAT nhìn thấy nhau.

  • February 23, 2012 at 12:20 AM

   hi neo0,
   lúc trước mình cài theo hướng dẫn của openstack (OpenStack Beginner’s Guide for Ubuntu – Natty, v1.0, 3 Aug 2011), mình có sửa đổi vài chỗ. Nội dung file nova.conf trong hướng dẫn như sau:
   –dhcpbridge_flagfile=/etc/nova/nova.conf
   –dhcpbridge=/usr/bin/nova-dhcpbridge
   –logdir=/var/log/nova
   –lock_path=/var/lock/nova
   –state_path=/var/lib/nova
   –verbose
   –s3_host=10.10.10.2
   –rabbit_host=192.168.3.1
   –cc_host=192.168.3.1
   –ec2_url=http://10.10.10.2:8773/services/Cloud
   –fixed_range=192.168.0.0/16
   –network_size=8
   –FAKE_subdomain=ec2
   –routing_source_ip=192.168.3.1
   –sql_connection=mysql://root:mygreatsecret@10.10.10.2/nova
   –glance_host=192.168.3.1
   –image_service=nova.image.glance.GlanceImageService
   –iscsi_ip_prefix=192.168.
   trong đó 10.10.10.2 là public ip, 192.168.3.1 là private ip. Do lúc đó mình chỉ chạy thử trên các máy ảo trong cùng một mạng nên đã chuyển hết các ip về private. Trên thực tế các ip trong các thiết lập của s3_host, ec2_url và sql_connection đều phải là public vì để người dùng ngoài mạng tương tác (như bạn đã nói). Việc tạo br100 cũng làm theo hướng dẫn trong đó (br100 là bridge device name được lưu trong database của nova).
   Hiện tại Openstack đã có hướng dẫn mới (Openstack compute starter guide diablo Oct 19 2011), có nhiều chỗ khác biệt. Hướng dẫn cũ có nhiều chỗ không dùng được trong version mới nữa. Mình đoán bạn làm theo hướng dẫn mới , một vài thành viên trong nhóm mình cũng đang làm theo hướng dẫn mới này. Có phát hiện gì hi vọng bạn cũng post lên để mọi người cùng tham khảo.

 2. neo0
  February 23, 2012 at 11:00 AM

  Ah mình hiểu rồi. Mình đang thử với Ubuntu 11.10 và OpenStack Diablo (Oct 2011). Lúc đầu mình cũng định sau khi download hết tất cả các gói về, thì chuyển eth0 về thành private luôn. Vì trong VirtualBox nếu để NAT thì các máy không ping tới nhau được. Sau đó server 1-2 sẽ thấy nhau, nhưng vì còn NTP cập nhật từ server Ubuntu nên theo cách đó mình không cài được.

  Trong hướng dẫn đúng là có nhắc đến br100 nhưng thấy không cần thiết, vì mình đặt IP tĩnh cho eth0 và eth1 hết. Máy host của mình dùng luôn Ubt 11.10 – tương ứng với Client trong hướng dẫn. Nếu để bridge thì chỉ phiền nỗi khi dùng một mạng khác thì lớp IP của Client bị thay đổi -> phải đổi cấu hình trong server 1 -2.

  Bạn đã thử dùng Orchestra và Juju để cài OpenStack chưa? Mình cũng mới chỉ làm theo hướng dẫn trực tiếp của OpenStack.

  • February 23, 2012 at 9:16 PM

   đúng vậy, chỉ cần –vlan_interface=eth1 là được, nhưng không rõ nếu dùng Flat hay FlatDHCP thì cần br100 thế nào? Hiện tại mình vẫn chờ kết quả từ các thành viên trong nhóm, mình ko trực tiếp cài nữa mà chỉ xem người ta làm & tham gia thảo luận. Có trường hợp euca-run-instances nhưng instance chỉ ở trạng thái pending, sau đó dùng lệnh reboot instance thì chuyển qua running, nhưng trong database thì lại không có trạng thái running, dùng lệnh virsh list cũng không thấy instance nào hết. Update ubuntu lại giải quyết được vấn đề. Bên bạn vẫn chạy và ssh tới instance bình thường chứ?

   • thoanghai
    February 28, 2012 at 2:18 AM

    chao`neo0
    Minh cung dag lam ve openstack nhung luc run-instances thi instances chi o trang thai pending va sau do reboot lai chuyen qua trang thai running nhung luc kiem tra lai thi` that ra ko co instance nao dag running het. Minh cung da update nhung ko thay doi gi. Mot nguoi ban trong nhom cua minh` thi update lai instances da chay roi nhung ko ping voi ssh dc.Xin hoi ben nhom ban da ping va ssh dc instance dc chua, neu’ dc thi gop y’ kien cho nhom minh` voi.cac ban deu lam tren vmware hay cai truc tiep len may luon

 3. thoanghai
  February 27, 2012 at 9:34 PM

  Minh cung dag lam ve openstack nhung luc run-instances thi instances chi o trang thai pending va sau do reboot lai chuyen qua trang thai running nhung luc kiem tra lai thi` that ra ko co instance nao dag running het. Minh cung da update nhung ko thay doi gi. Mot nguoi ban trong nhom cua minh` thi update lai instances da chay roi nhung ko ping voi ssh dc.Xin hoi ben nhom ban da ping va ssh dc instance dc chua, neu’ dc thi gop y’ kien cho nhom minh` voi.

 4. neo0
  March 1, 2012 at 4:06 PM

  @thoanghai: Mình cũng đang gặp lỗi này :) Chạy được instance rồi nhưng ping và ssh tới không được. Nếu bạn khắc phục được thì cũng chỉ giúp mình lý do nhé!
  Bạn có thử cài đặt OpenStack bằng Juju hoặc DevStack chưa vậy?

 5. March 1, 2012 at 7:39 PM

  Có thể là instance không thật sự được khởi động, mặc dù vẫn để trạng thái running. Để kiểm tra instance có thật sự chạy không thì có thể dùng lệnh virsh list. Nếu không có virtual machine nào hiện ra trong list thì chứng tỏ ko có instance. Nguyên nhân do nest quá nhiều lần, trong host cài vmware, trong vmware cài guest machine, trong guest cài openstack để chạy instance. Nếu dùng lệnh sudo kvm-ok trong guest machine thì sẽ thấy là
  INFO: Your CPU does not support KVM extensions
  KVM acceleration can NOT be used
  Vậy thì chắc chắn trong guest ko chạy được virtual machine rồi.
  Có thể cài trực tiếp openstack trên host (là ubuntu server) để tránh lỗi này. Có tài liệu nói Vmware Workstation 8 và ESXi 5 cho phép nest kiểu này, mà tôi chưa thử.
  Juju và DevStack đều chưa dùng qua :D

 6. neo0
  March 2, 2012 at 3:30 PM

  cat123vn nói đúng. VirtualBox chưa hỗ trợ nest kiểu này (trong Vmware W8 thì hình như có) Trong Settings/Sytem/Acceleration của VBox có tùy chọn Enable VT-x/AMD-V nhưng có vẻ không hoạt động. Không rõ là những cao nhân như trong hướng dẫn này:
  https://uksysadmin.wordpress.com/2011/02/17/running-openstack-under-virtualbox-a-complete-guide/
  có cách cấu hình nào khác không vì chưa thử cài từ phương pháp của họ nhưng về thiết bị thì họ cũng chỉ sử dụng VirtualBox.
  Tuy nhiên một nhóm mình cũng đã cài đặt theo tutorial lên một máy chủ của Dell thì cũng đang bị lỗi như trên :(

  • July 5, 2012 at 6:39 PM

   cài trên máy ảo thì trong file cấu hình /etc/nova/nova.conf sửa 2 dòng sau (từ kvm sang qemu):
   connection_type=libvirt
   libvirt_type=qemu

 7. March 2, 2012 at 4:30 PM

  @neo0: lỗi của trường hợp cài trên một máy chủ của Dell là instance không chạy hay chạy được mà ko ssh được vậy bạn? version hiện tại của Openstack chưa phải là bản ổn định, nhiều lúc xuất hiện unknown error

 8. neo0
  March 5, 2012 at 9:41 PM

  Mình đã cài trực tiếp nova lên laptop. Đã chạy và ssh tới được instance. Nhưng khi stop/start instance thì lại trục trặc ping thì được nhưng ssh thì không. Nói chung là “chập chờn” :( Máy server Dell thì do một người khác thao tác, mình chưa xem cấu hình trên đó. Ngoài ra còn cái Dashboard mình đã cài từ git xong rồi, tuy nhiên không thể login vào được :( Acc và pass khai báo trong database không dùng được. Mật khẩu mặc định cho admin thử hết “password/secrete” cũng không được. Nhóm của cat123vn có gặp lỗi này không?

 9. March 5, 2012 at 10:24 PM

  lúc trước mình cài dashboard ko gặp lỗi này, dùng acc novaadmin và pass vào bình thường. Không biết bây h Dashboard có gì thay đổi ko.

 10. Tony
  March 24, 2012 at 1:08 PM

  Hi, mình làm tới 2 bước này thì bị lỗi, các bạn giúp mình với

  Enable iscsitarget

  $ sudo sed -i ’s/false/true/g’ /etc/default/iscsitarget

  $ sudo service iscsitarget restart

  >>> bước này thì hệ thống bảo ko có cái directory này!

  Thay sda5 trong 2 dòng lệnh sau đây tương ứng với tên của LVM partition trong trường hợp của bạn:

  $ sudo pvcreate /dev/sda5

  $ sudo vgcreate nova-volumes /dev/sda5

  $ sudo groupadd nova

  $ sudo chown -R root:nova /etc/nova

  $ sudo chmod 644 /etc/nova/nova.conf

  >>> phần này thì của mình là sda vì mình dùng 1 ổ cứng ảo duy nhất và set nó là LVM luôn. Nhưng lúc set thì cũng lại báo lỗi no such directory

  • March 24, 2012 at 3:26 PM

   Lỗi 1: chứng tỏ iscsitarget chưa được cài, dùng lệnh sudo apt-get -y install iscsitarget iscsitarget-dkms để cài trước
   Lỗi 2: bạn dùng lệnh sudo fdisk -l để xem tình hình các partition của bạn trước nhé. Sau khi tắt máy ảo thì có thể cấu hình lại, thêm phần cứng các thứ.

   *Lưu ý: bạn nên đọc các comment phía trên, cài trên máy ảo hiệu quả không như mong muốn đâu :D. Bạn nên làm theo hướng dẫn cài của bản mới nhất http://docs.openstack.org/diablo/openstack-compute/starter/content/

 11. Tony
  March 24, 2012 at 6:46 PM

  Hi, hiện giờ mình đang làm một project về private cloud. Cả tháng này loay hoay hoài, nhưng vẫn chưa thành công dc! Bạn có thể giúp mình dc không? Mình có thể liên lạc với bạn để trao đổi ko?

  Thank bạn trước!

 12. March 24, 2012 at 7:11 PM

  bạn làm về private cloud mà làm về mảng nào, cloud thì rộng lắm mà. Cần trao đổi thì cứ gởi email cho mình, bạn có thể tìm thấy email của mình bên trang post your own đó (cat123vn@gmail.com)

 13. Tony
  March 31, 2012 at 12:43 AM

  Hi a, e có thắc mắc là theo như
  http://docs.openstack.org/diablo/openstack-compute/starter/content/Base_OS-d1e542.html
  thì các server đều yêu cầu 64bit nhưng cấu hình máy e thì không đủ để chạy 2 server 64bit. Liệu e có thể thay thế bằng 32bit?

 14. Tony
  March 31, 2012 at 12:50 AM

  và về vấn đề Instance, như vậy để demo một cloud computing thì cần ít nhất 3 máy thật. Vậy có cách nào để Instance làm việc trên máy ảo ko a? A có cách định nghĩa nào đơn giản về instance ko? ^^

 15. March 31, 2012 at 7:35 AM

  server 32 bit thì chỉ chạy được instance 32 bit. Test Openstack trên 1 server là được. Instance đơn giản chỉ là máy ảo. Openstack mô phỏng Amazon EC2 nên các tên gọi vẫn giữ nguyên.

 16. Tony
  April 1, 2012 at 2:21 PM

  theo như cái hướng dẫn của Openstack thì file nova mình conf thế này
  –dhcpbridge_flagfile=/etc/nova/nova.conf
  –dhcpbridge=/usr/bin/nova-dhcpbridge
  –logdir=/var/log/nova
  –state_path=/var/lib/nova
  –lock_path=/var/lock/nova
  –state_path=/var/lib/nova
  –verbose
  –s3_host=10.10.10.2
  –rabbit_host=10.10.10.2
  –cc_host=10.10.10.2
  –nova_url=http://10.10.10.2:8774/v1.1/
  –fixed_range=192.168.0.0/16
  –network_size=8
  –routing_source_ip=10.10.10.2
  –sql_connection=mysql://novadbadmin:novasecret@10.10.10.2/nova
  –glance_api_servers=192.168.3.2:9292
  –image_service=nova.image.glance.GlanceImageService
  –iscsi_ip_prefix=192.168.
  –vlan_interface=br100
  –public_interface=eth0

  nhưng trong phần conf mạng của nó thì không đề cập gì tới br100, conf như vậy có vấn đề gì ko a? và cái vlan là để hoạt động giữa các server với nhau phải ko?

 17. April 1, 2012 at 9:43 PM

  không sao, br100 được lưu trong database của nova. vlan để cấu hình mạng cho các instance.

 18. Tony
  April 3, 2012 at 11:03 AM

  Hiện tại e đang bị lỗi này!

  localadmin@server1:~$ sudo /etc/init.d/libvirt-bin restart; sudo restart nova-network; sudo restart nova-compute; sudo restart nova-api; sudo restart nova-objectstore; sudo restart nova-scheduler; sudo restart nova-volume; sudo restart glance-api; sudo restart glance-registry

  thì nó báo thế này:
  libvirt-bin stop/waiting
  libvirt-bin start/running, process 19823
  nova-network start/running, process 19849
  nova-compute start/running, process 19879
  nova-api start/running, process 19909
  nova-objectstore start/running, process 19924
  nova-scheduler start/running, process 19944
  restart: Unknown instance:
  restart: Unknown instance:
  restart: Unknown instance:

  e đã thử thay restart bằng start thì lúc thông báo là tất cả đều run hết

 19. Tony
  April 3, 2012 at 2:09 PM

  sau lỗi trên đến khúc
  root@server1: euca-describe-availability-zones verbose
  thì thông báo là
  EC2_ACCESS_KEY environment variable must be set.
  Mặc dù e đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng vẫn ko dc? ko biết lỗi từ đâu?

 20. April 3, 2012 at 6:03 PM

  xem file nova.conf xem có dòng export EC2_ACCESS_KEY=”novaadmin:proj” thay bằng export EC2_ACCESS_KEY=”c043916c-9a0c-4f91-ad6c-4b30908b6c77:proj” (thay cái key tương ứng với của e), sau đó $source /home/localadmin/creds/novarc (sửa đường dẫn cho giống của e nhé)

 21. Tony
  April 5, 2012 at 9:59 AM

  hi a,
  ý a là thay đổi EC2_ACCESS_KEY trong file novarc phải ko? sau đó ròi source cái file này?
  Hay là thêm dòng export EC2_ACCESS_KEY trong file nova.conf

  E conf cho nó chạy okie rồi,nhưng tắt rồi khởi động lại là y như rằng nó thông báo như thế

 22. Tony
  April 5, 2012 at 11:54 AM

  Hiện giờ sau khi hoàn thành conf, e thử với client bằng browser thì nó hiện thế này

  Error:
  ” An error occurred during a connection to 192.168.3.2:8774.

  SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.

  (Error code: ssl_error_rx_record_too_long)”

 23. April 5, 2012 at 5:29 PM

  để tránh mỗi lần khởi động lại máy phải source lại thì dùng
  $ cat /home/localadmin/creds/novarc >> /home/localadmin/.bashrc
  $ source /home/localadmin/.bashrc
  dùng lệnh euca-describe-availability-zones verbose hiện ra kq giống trên thì ok. Còn e bảo thử với client bằng browser là thử thế nào? E cài dashboard(Code-named Horizon) xong thì mới có thể dùng web interface được. Khi e chạy instance thì có thể ssh tới instance đó.

 24. April 6, 2013 at 1:30 AM

  Great goods from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you are just too fantastic. I actually like what you’ve bought right here, certainly like what you’re saying and the way in which through which you say it. You are making it entertaining and you continue to care for to stay it smart. I can’t wait to learn far more from you.

  This is really a terrific site.

 25. April 15, 2013 at 4:13 AM

  This post is truly a nice one it assists new internet people, who are wishing for
  blogging.

 26. April 17, 2013 at 3:03 AM

  Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find
  a template or plugin that might be able to fix
  this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thank you!

 27. April 17, 2013 at 3:41 PM

  Howdy I am so grateful I found your website,
  I really found you by accident, while I was researching on
  Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for
  a fantastic post and a all round thrilling blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.

 28. April 18, 2013 at 9:20 PM

  My relatives always say that I am wasting my time here
  at net, however I know I am getting familiarity daily by
  reading such pleasant posts.

 29. April 19, 2013 at 2:03 AM

  hi!,I really like your writing very a lot! percentage we communicate
  extra about your article on AOL? I need an expert in this
  space to solve my problem. Maybe that is you! Taking a
  look ahead to look you.

 30. April 19, 2013 at 10:09 AM

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the
  net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 31. fvo
  April 19, 2013 at 10:56 AM

  Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed
  reading it, you could be a great author. I will be sure
  to bookmark your blog and may come back someday. I want to encourage continue your great writing, have a nice evening!

 32. April 20, 2013 at 3:11 PM

  Hello, I want to subscribe for this web site to obtain hottest updates, thus where
  can i do it please help.

 33. April 21, 2013 at 2:16 PM

  It’s going to be ending of mine day, but before finish I am reading this fantastic piece of writing to increase my knowledge.

 34. April 26, 2013 at 11:05 PM

  Yes! Finally someone writes about ear candles walgreens.

 35. April 27, 2013 at 10:19 PM

  There is certainly a lot to know about this topic.

  I like all of the points you made.

 36. April 28, 2013 at 12:33 AM

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not
  even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 37. April 28, 2013 at 6:13 PM

  Marvelous, what a website it is! This blog gives helpful information to
  us, keep it up.

 38. April 30, 2013 at 8:57 AM

  I just like the helpful information you supply in
  your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I am quite certain I’ll be informed lots
  of new stuff right here! Good luck for the next!

 39. May 3, 2013 at 12:29 AM

  We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme
  in our community. Your site provided us with useful information to work on.
  You have performed an impressive activity and our whole neighborhood will
  probably be thankful to you.

 40. May 3, 2013 at 1:18 AM

  My brother recommended I would possibly like this website. He was once totally right.

  This submit actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thank you!

 41. May 3, 2013 at 6:08 AM

  What’s up, yup this piece of writing is really pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 42. May 3, 2013 at 2:01 PM

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see
  a great blog like this one nowadays.

 43. May 8, 2013 at 4:59 AM

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 44. May 20, 2013 at 4:05 AM

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do
  not know about. You managed to hit the nail upon the top as well
  as defined out the whole thing without having side effect , people
  could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 45. May 30, 2013 at 4:44 PM

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 46. May 31, 2013 at 9:22 AM

  Just want to say your article is as astonishing.

  The clearness in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 47. June 13, 2013 at 10:29 PM

  I absolutely love your blog.. Very nice colors
  & theme. Did you make this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would love to know where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

 48. June 16, 2013 at 3:18 PM

  I am really thankful to the owner of this
  site who has shared this impressive piece of writing at here.

 49. June 16, 2013 at 4:03 PM

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really
  well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 50. June 17, 2013 at 4:44 PM

  Its not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this site
  dailly and take fastidious data from here everyday.

 51. March 24, 2014 at 12:21 PM

  Hi there, I discovered your web site by way of Google whilst
  looking for a related matter, your site came up, it appears
  good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your blog through Google, and
  located that it is truly informative. I am
  going to be careful for brussels. I’ll be grateful when you continue this in future.
  Lots of other folks can be benefited out of your writing. Cheers!

 52. April 7, 2014 at 8:35 AM

  Thanks in favor of sharing such a good opinion, article
  is pleasant, thats why i have read it completely

 53. April 14, 2014 at 4:44 PM

  What i do not realize is actually how you are not actually a lot
  more smartly-preferred than you may be now. You are very
  intelligent. You understand therefore considerably on the subject of this subject, made me in my
  view consider it from a lot of varied angles. Its like women and men don’t
  seem to be involved until it’s something to accomplish with Girl gaga!
  Your own stuffs nice. All the time handle it up!

 54. April 16, 2014 at 4:22 AM

  Very good blog you have here but I was curious about if
  you knew of any message boards that cover the same topics talked about
  here? I’d really love to be a part of community where I can
  get comments from other experienced individuals that share the same
  interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Kudos!

 55. April 19, 2014 at 8:27 AM

  Hello, for all time i used to check website
  posts here in the early hours in the break of day,
  as i like to learn more and more.

 56. April 19, 2014 at 9:32 AM

  This is a topic that is near to my heart… Best wishes!
  Where are your contact details though?

 57. April 19, 2014 at 9:12 PM

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 58. April 24, 2014 at 11:05 PM

  excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t realize
  this. You should proceed your writing. I am
  confident, you’ve a great readers’ base already!

 59. April 30, 2014 at 6:35 PM

  Greate pieces. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by your site.
  Hello there, You’ve done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to
  my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

 60. April 21, 2016 at 5:20 PM

  Failure to file these mandated 1099s would open the taxpayer to two potential dangers:
  a separate penalty for failure to file each 1099 which the IRS asserted should have been filed; and a disallowance of deductions for those expenses claimed on a tax return which were not “covered” by a 1099.
  The cancellation follows a leading Muslim scholar asking him to apologize for hurting Muslim sentiments.
  The bikes are able to reach super fast speeds in excess of 200 mph and whilst
  having global coverage, I think it would be fair to say that
  Spain has embraced all forms of Motor Bike Racing including F1 Motor
  Cycle racing as almost its own as the support for it is simply huge and could be described as a national sport.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: